Μαγνητικό πεδίο τριών αγωγών

  Στο σχήμα βλέπετε ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΓΔ ( 90⁰), στο επίπεδο της σελίδας και τρεις αγωγούς, μεγάλου μήκους, που διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι, οι οποίοι περνούν από τις τρεις κορυφές του τριγώνου.

Σχεδιάζοντας το πεδίο δύο παραλλήλων αγωγών.

  Σε οριζόντιο επίπεδο (Π) βρίσκονται  δύο παράλληλοι αγωγοί οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι1=Ι2, όπως στο σχήμα. Ένα σημείο Α του επιπέδου απέχει κατά x και 2x, από τους δύο αγωγούς.

Η επαγωγή σε επιταχυνόμενη ράβδο

Ο αγωγός ΚΛ μήκους ℓ=1m, μάζας 0,4kg και με αντίσταση r=1Ω, μπορεί να κινείται οριζόντια, μέσα σε ένα ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=1Τ, σε επαφή με δυο παράλληλους αγωγούς ΑΑ1 και ΓΓ1, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση και απέχουν d=1m.

Ένα ρεύμα εναλλασσόμενο

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, στο οποίο μια πηγή συνεχούς τάσης V1=10V συνδέεται με εναλλακτήρα με τάση: v2=Vo∙ημωt= 15∙ημωt και το σύστημα τροφοδοτεί αντιστάτη με αντίσταση R=5Ω.

Αν η δύναμη αλλάξει διεύθυνση

Ένα σώμα σύρεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας δύναμης F, η διεύθυνση της οποίας σχηματίζει γωνία θ=60° με την οριζόντια διεύθυνση (σχήμα 1), με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος, να μεταβάλλεται όπως στο κάτω διάγραμμα.