Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.

Για την αντίδραση:  Α+ 2Β { Γ  υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα: Πείραμα [Α] (Μ) [Β] (Μ) υ mοl/LŽs 1 0,10 0,05 0,02 2 0,10 0,10 0,04 3 0,05 0,05 0,01  Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης. Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας. Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, όταν αναμιχθούν 20ml διαλύματος Α …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.’ »

Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.

  Σε διάλυμα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουμε σύρμα μάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να μελετήσουμε την αντίδραση, μετράμε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται σε stp και στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται ο όγκος του Η2, που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση με το χρόνο. Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.’ »

Ταχύτητα απλής αντίδρασης.

.   Σε δοχείο 1L εισάγονται 0,2mοl Ν2(g) και 0,8 mοl Η2(g). Αυτά αντιδρούν, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:    Ν2(g) + 3Η2(g) ?  2ΝΗ3(g).  Αν η αντίδραση είναι απλή να υπολογιστούν: η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, η ταχύτητα της αντίδρασης μετά από παρέλευση ορισμένου χρόνου, όταν στο δοχείο υπάρχουν 0,3mοl ΝΗ3(g). Δίνεται η σταθερά της ταχύτητας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ταχύτητα απλής αντίδρασης.’ »

Μηχανισμός Αντίδρασης.

Σε θερμοκρασία μικρότερη των 227°C, ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης που παριστάνεται από τη χημική εξίσωση: ΝΟ2(g) + CΟ(g)  ?     CΟ2(g) + ΝΟ(g)  είναι υ=k[ΝΟ2]2. Ποιος από τους παρακάτω προτεινόμενους μηχανισμούς είναι ο πιο πιθανός; Απάντηση:

Ισόχωρη και ισοβαρής αντίδραση.

  Διαθέτουμε δύο δοχεία Α και Β, όπου το Α έχει σταθερό όγκο V=20L, ενώ το Β κλείνεται με αβαρές έμβολο. Βάζουμε και στα δύο δοχεία  α mοl αερίου Χ. Το αέριο Χ αρχίζει να διασπάται σύμφωνα με την μονόδρομη αντίδραση: Χ  ? 2 Υ. Η αρχική πίεση στο δοχείο Α ήταν 1atm, ενώ μετά από …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ισόχωρη και ισοβαρής αντίδραση.’ »

Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.

Με αφορμή ένα ωραίο πείραμα, που η παρουσίασή του έγινε στο ΕΚΦΕ Αλίμου.   Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Ένα διάλυμα οξαλικού οξέος είναι άχρωμο ενώ το διάλυμα του ΚΜnΟ4 έχει ερυθροϊώδες χρώμα που οφείλεται στα ιόντα ΜnΟ4–. Δίνεται ακόμη ότι το οξαλικό οξύ οξειδώνεται από όξινο διάλυμα  ΚΜnΟ4 σύμφωνα με την χημική εξίσωση: 5ΗCΟΟ-CΟΟΗ + 2ΚΜnΟ4 + 3Η2SΟ4  ? 10CΟ2 + Κ2SΟ4 + 2 …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.’ »

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.

Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβολή της στήλης (Α) με την επίδραση που έχει στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):  . Απάντηση:

Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.

Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο ουσίες, από αυτές που συμμετέχουν στην ποσοτική αντίδραση:  Α+2Β ? 3Γ + Δ. Σε ποια σώματα αντιστοιχούν οι καμπύλες του διαγράμματος; Σημειώστε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις για τις άλλες δύο ουσίες.   Σε μια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα της …

Συνέχεια του άρθρου ‘Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.’ »

Διαγράμματα συγκέντρωσης.

Δίνεται η αντίδραση:   Α!2Β  που πραγματοποιείται παρουσία καταλύτη Νi και το διάγραμμα δείχνει την μεταβολή  της συγκέντρωσης  (σε mο: /L) ενός εκ των δύο σωμάτων ( Α ή Β) σε συνάρτηση με το χρόνο.    Σε ποιο σώμα αντιστοιχεί η καμπύλη;    Ποια χρονική στιγμή t1 ή t2 έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα;  Πόση είναι η ταχύτητα την χρονική στιγμή t3;     …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διαγράμματα συγκέντρωσης.’ »

Μέση ταχύτητα αντίδρασης.

Σε δοχείο  βάζουμε δύο αέρια Α και Β τα οποία αντιδρούν και δίνουν  αέριο Γ, σύμφωνα με την αντίδραση:  Α+ 2Β ? Γ.  Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συγκεντρώσεις των αερίων σε mol/L.   Να συ μπλη ρω θεί ο πί να κας.       Να γί νουν οι γρα φι κές πα ρα στά σεις των …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μέση ταχύτητα αντίδρασης.’ »

Ταχύτητα αντίδρασης, από PhET.

    Από το Physics Education Technology του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, μια προσομοίωση που μπορείτε να τρέξετε. Μελετά την ταχύτητα μιας αντίδρασης, αλλά και τις κινήσεις μορίων σε σχέση και με την θερμοκρασία.     Έχετε επιλογή να δουλέψετε με δύο ή περισσότερα μόρια, να μεταβάλετε την θερμοκρασία και να παρατηρήστε αν πραγματοποιείται ή όχι …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ταχύτητα αντίδρασης, από PhET.’ »

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Σε δοχείο σταθερού όγκου V=10L περιέχεται η ουσία Α η οποία αντιδρά σύμφωνα με την απλή αντίδραση: Α ?2Β(g) Στο διάγραμμα δίνεται η συγκέντρωση του Β σε συνάρτηση με το χρόνο. Α) Η ταχύτητα της αντίδρασης: α) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. β) μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. γ) Παραμένει σταθερή. Β) Πόση …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ’ »