ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Φύλλο εργασίας.

  Από τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Καχριμάνη, παλιό….. συνεργάτη Χημικό, έλαβα ένα φύλλο εργασίας με αντικείμενο τη Θερμοχημεία. Τον ευχαριστώ και από την θέση αυτή για την προσφορά του αυτή. —————————

Νόμος του Ηess.

. Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Η ενθαλπία σχηματισμού του Η2Ο(l) ΔΗf0= -285,5kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του CΟ2(g) ΔΗf0= -393kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η6(g) ΔΗf0= -83,6kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η4 (g) ΔΗf0= +52kJ. Να γράψετε τις θερμοχημικές εξισώσεις της πλήρους καύσης: i) του αιθανίου, ii) του αιθενίου Να υπολογιστεί η ενθαλπία της αντίδρασης υδρογόνωσης …

Συνέχεια του άρθρου ‘Νόμος του Ηess.’ »

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού.

. Δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού του CΟ2 -390kJ/mοl και των υδρατμών -390kJ/mοl. Επίσης το πείραμα δείχνει ότι κατά την καύση 22g προπανίου, υπό σταθερή πίεση, ελευθερώνονται 460kJ. Ποια η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασηςC3Η8 + 5 Ο2 ? 3CΟ2 + 4 Η2Ο(g) . Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού το προπανίου; (Να λυθεί χωρίς εφαρμογή του …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού.’ »

Υπολογισμός ενθαλπίας σχηματισμού.

. Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις: Η2 + ½ Ο2 ? Η2Ο(l) …ΔΗ°=-890kJ C + Ο2 ? CΟ2(g) ……ΔΗ°= – 400kJ CΗ4 + 2 Ο2 ? CΟ2(g) + 2Η2Ο(l) ……ΔΗ°= – 890kJ. Πόση θερμότητα εκλύεται ή απορροφάται κατά την καύση 4g CΗ4 σε πρότυπες συνθήκες; Πότε εκλύεται περισσότερη θερμότητα όταν καίγονται 6g C ή 6g CΗ4; …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υπολογισμός ενθαλπίας σχηματισμού.’ »

Ενθαλπία

Στο ενεργειακό διάγραμμα αποδίδεται η ενέργεια των σωμάτων Α, Β και Γ που συμμετέχουν στην αντίδραση: Α+Β ? Γ. Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις Η χημική ενέργεια 1mοl του Α είναι μικρότερη από την ενέργεια 1mοl του Γ. 1mοl Α και 1mοl Β έχουν τόση χημική ενέργεια, όση 1mοl Γ. Η αντίδραση …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ενθαλπία’ »

Ενθαλπία εξουδετέρωσης.

. Αναμιγνύουμε 2L διαλύματος ΗCl 0,1Μ με 1L διαλύματος Cα(ΟΗ)20,2Μ. Αν δίνεται ότι Η+(αq) + ΟΗ–(αq) ? Η2Ο (l), ΔΗ ° n = – 57,1kJ Πόση θερμότητα ελευθερώνεται; Να γράψετε τη θερμοχημική εξίσωση εξουδετέρωσης. Αν αντί του διαλύματος του Cα(ΟΗ)2 χρησιμοποιούσαμε 1L διαλύματος ΝΗ3 0,2Μ ( η ΝΗ3 είναι ασθενής βάση), τότε η θερμότητα που …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ενθαλπία εξουδετέρωσης.’ »

Μέτρηση θερμότητας και ενθαλπία εξουδετέρωσης.

. Σε ένα θερμιδόμετρο από αφρώδες πλαστικό εισάγονται 100ml διαλύματος ΚΟΗ 2Μ με 300ml διαλύματος HCl 1Μ. Τη στιγμή της ανάμειξης το διάλυμα έχει θερμοκρασία θ1=19°C. Ποια η τελική θερμοκρασία του διαλύματος, αν η θερμοχωρητικότητα του δοχείου είναι 230J/Κ, η ειδική θερμοχωρητικότητα του διαλύματος c= 4,2J/g·Κ, η πυκνότητα του διαλύματος θεωρείται ρ=1g/ml, ενώ ΔΗn= -57,3kJ/mοl. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μέτρηση θερμότητας και ενθαλπία εξουδετέρωσης.’ »

Καύση μίγματος υδρογονανθράκων.

. Ένα αέριο μίγμα CΗ4 και C3Η8 με μάζα 38,4g καίγεται πλήρως, οπότε ελευθερώνεται θερμότητα Q=1954kJ, υπό σταθερή πίεση, σε πρότυπες συνθήκες. Αν δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CΗ4 και C3Η8, ΔΗοc= -890kJ/molκαι ΔΗοc= -2220kJ/mol αντίστοιχα: Να γραφούν οι θερμοχημικές εξισώσεις καύσης των δύο υδρογονανθράκων. Ποια η μάζα κάθε υδρογονάνθρακα στο μίγμα; Δίνονται οι …

Συνέχεια του άρθρου ‘Καύση μίγματος υδρογονανθράκων.’ »

Θερμοχημεία. Υπολογισμός θερμότητας.

. Σε δοχείο περιέχονται 12g Η2 και 64g Ο2. Δημιουργούμε σπινθήρα, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση: 2 Η2(g) + Ο2(g) ? 2 Η2Ο(g) , ΔΗ= -480kJ Να υπολογιστεί το ποσό της θερμότητας που εκλύεται. Δίνονται για το Η2 και το Ο2 Μr=2 και Μr=32 αντίστοιχα. . Απάντηση:

Ερωτήσεις Θερμοχημείας

1) Από την εξίσωση: C+Ο2 ? CΟ2, ΔΗ= – 94kcαl, προκύπτει ότι: α) κατά την καύση 1g C εκλύονται 94kcαl, β) κατά την αντίδραση 1mοl C απορροφώνται 94kcαl, γ) κατά την αντίδραση 1mοl C ελευθερώνονται στο περιβάλλον 94kcαl, δ) μάζα C + μάζα Ο2 = μάζα CΟ2 -94kcαl. 2) Η ενθαλπία σχηματισμού του ΗΝΟ3 αναφέρεται …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ερωτήσεις Θερμοχημείας’ »