Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 4ο.

4. Ηλεκτρικές πηγές και Χημεία. Χρειαζόμαστε ένα είδος «πυκνωτή», που όμως το φορτίο του να μην «τελειώνει». Που να μπορεί να κρατά μια σταθερή διαφορά δυναμικού, μεταξύ δύο αγωγών που τους ονομάζουμε πόλους και, όπως υπάρχουν πηγές που αναβλύζουν νερό χωρίς διακοπή, να μπορούν να προκαλούν συνεχώς την διέλευση ρεύματος σε έναν αγωγό.   Δείτε τη συνέχεια με κλικ εδώ.

Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.

Για την αντίδραση:  Α+ 2Β { Γ  υπάρχουν τα παρακάτω πειραματικά δεδομένα: Πείραμα [Α] (Μ) [Β] (Μ) υ mοl/LŽs 1 0,10 0,05 0,02 2 0,10 0,10 0,04 3 0,05 0,05 0,01  Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης. Να γραφεί ο νόμος της ταχύτητας. Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, όταν αναμιχθούν 20ml διαλύματος Α …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εύρεση του νόμου ταχύτητας αντίδρασης.’ »

Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.

  Σε διάλυμα ΗCl 0,1Μ όγκου 500mL προσθέτουμε σύρμα μάζας 0,65g Ζn, χωρίς να αλλάξει ο όγκος. Για να μελετήσουμε την αντίδραση, μετράμε τον όγκο του Η2 που ελευθερώνεται σε stp και στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται ο όγκος του Η2, που ελευθερώνεται, σε συνάρτηση με το χρόνο. Πόσος είναι τελικά ο συνολικός όγκος του Η2 …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μέση ταχύτητα αντίδρασης. Στερεό σε διάλυμα.’ »

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Φύλλο εργασίας.

  Από τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Καχριμάνη, παλιό….. συνεργάτη Χημικό, έλαβα ένα φύλλο εργασίας με αντικείμενο τη Θερμοχημεία. Τον ευχαριστώ και από την θέση αυτή για την προσφορά του αυτή. —————————

Ταχύτητα απλής αντίδρασης.

.   Σε δοχείο 1L εισάγονται 0,2mοl Ν2(g) και 0,8 mοl Η2(g). Αυτά αντιδρούν, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:    Ν2(g) + 3Η2(g) ?  2ΝΗ3(g).  Αν η αντίδραση είναι απλή να υπολογιστούν: η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης, η ταχύτητα της αντίδρασης μετά από παρέλευση ορισμένου χρόνου, όταν στο δοχείο υπάρχουν 0,3mοl ΝΗ3(g). Δίνεται η σταθερά της ταχύτητας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ταχύτητα απλής αντίδρασης.’ »

Μηχανισμός Αντίδρασης.

Σε θερμοκρασία μικρότερη των 227°C, ο νόμος της ταχύτητας της αντίδρασης που παριστάνεται από τη χημική εξίσωση: ΝΟ2(g) + CΟ(g)  ?     CΟ2(g) + ΝΟ(g)  είναι υ=k[ΝΟ2]2. Ποιος από τους παρακάτω προτεινόμενους μηχανισμούς είναι ο πιο πιθανός; Απάντηση:

Ισόχωρη και ισοβαρής αντίδραση.

  Διαθέτουμε δύο δοχεία Α και Β, όπου το Α έχει σταθερό όγκο V=20L, ενώ το Β κλείνεται με αβαρές έμβολο. Βάζουμε και στα δύο δοχεία  α mοl αερίου Χ. Το αέριο Χ αρχίζει να διασπάται σύμφωνα με την μονόδρομη αντίδραση: Χ  ? 2 Υ. Η αρχική πίεση στο δοχείο Α ήταν 1atm, ενώ μετά από …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ισόχωρη και ισοβαρής αντίδραση.’ »

Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.

Με αφορμή ένα ωραίο πείραμα, που η παρουσίασή του έγινε στο ΕΚΦΕ Αλίμου.   Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Ένα διάλυμα οξαλικού οξέος είναι άχρωμο ενώ το διάλυμα του ΚΜnΟ4 έχει ερυθροϊώδες χρώμα που οφείλεται στα ιόντα ΜnΟ4–. Δίνεται ακόμη ότι το οξαλικό οξύ οξειδώνεται από όξινο διάλυμα  ΚΜnΟ4 σύμφωνα με την χημική εξίσωση: 5ΗCΟΟ-CΟΟΗ + 2ΚΜnΟ4 + 3Η2SΟ4  ? 10CΟ2 + Κ2SΟ4 + 2 …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.’ »

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης.

Να αντιστοιχίσετε κάθε μεταβολή της στήλης (Α) με την επίδραση που έχει στην αρχική ταχύτητα της αντίδρασης (στήλη Β):  . Απάντηση:

Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.

Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο ουσίες, από αυτές που συμμετέχουν στην ποσοτική αντίδραση:  Α+2Β ? 3Γ + Δ. Σε ποια σώματα αντιστοιχούν οι καμπύλες του διαγράμματος; Σημειώστε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις για τις άλλες δύο ουσίες.   Σε μια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα της …

Συνέχεια του άρθρου ‘Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.’ »

Διαγράμματα συγκέντρωσης.

Δίνεται η αντίδραση:   Α!2Β  που πραγματοποιείται παρουσία καταλύτη Νi και το διάγραμμα δείχνει την μεταβολή  της συγκέντρωσης  (σε mο: /L) ενός εκ των δύο σωμάτων ( Α ή Β) σε συνάρτηση με το χρόνο.    Σε ποιο σώμα αντιστοιχεί η καμπύλη;    Ποια χρονική στιγμή t1 ή t2 έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα;  Πόση είναι η ταχύτητα την χρονική στιγμή t3;     …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διαγράμματα συγκέντρωσης.’ »

Μέση ταχύτητα αντίδρασης.

Σε δοχείο  βάζουμε δύο αέρια Α και Β τα οποία αντιδρούν και δίνουν  αέριο Γ, σύμφωνα με την αντίδραση:  Α+ 2Β ? Γ.  Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συγκεντρώσεις των αερίων σε mol/L.   Να συ μπλη ρω θεί ο πί να κας.       Να γί νουν οι γρα φι κές πα ρα στά σεις των …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μέση ταχύτητα αντίδρασης.’ »