Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:   Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας δίνοντας και τις απαραίτητες χημικές εξισώσεις. Απάντηση: ή Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.   Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.

Εύρεση Οργανικής ένωσης.

Τρεις ισομερείς κορεσμένες ενώσεις Α, Β, και Γ, με γενικό μοριακό τύπο CνΗ2νΟ2 έχουν μοριακή μάζα 102. Η ένωση Α: 1mol της Α αφού υδρολυθεί στη συνέχεια αντιδρά με διάλυμα K2Cr2O7/H2SO4 και μας δίνει 1 mol αερίου και 1mol ένωσης Δ με μοριακό τύπο CxΗ2xΟ. (οι αντιδράσεις να θεωρηθούν ποσοτικές). Η ένωση Β: Αντιδρά με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εύρεση Οργανικής ένωσης.’ »

Χημικές μετατροπές

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών: Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ. Eπαναληπτικές Εξετάσεις 2008 Απάντηση:

Γαλακτικό οξύ.

Το γαλακτικό οξύ έχει τύπο έχει τύπο Πώς ονομάζεται κατά IUPAC; Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του γαλακτικού οξέος με:   i) ΚΟΗ ii) Να iii) CH3CΟΟΗ iv) CH3ΝΗ2 v) Κ2Cr2O7/H+ vi) CH3-CH2ΟΗ 3. Πώς μπορεί να παρασκευαστεί το γαλακτικό οξύ από το αιθίνιο;Απάντηση:

Αλκοόλες.

Για τρεις ισομερείς υγρές οργανικές ενώσεις Α,Β και Γ έχουμε τις εξής πληροφορίες: 1) Δεν αποχρωματίζουν διάλυμα Βr2/CCl4. 2) Αντιδρούν με Να και ελευθερώνουν αέριο. 3) Δεν διασπούν το Να2CΟ3. 4) Περιέχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα στο μόριό τους. Α) Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν οι ενώσεις Α,Β και Γ; Β) Αν προσθέσουμε περίσσεια νατρίου …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αλκοόλες.’ »

Υπολογιστικό Πρόβλημα Οργανικής Χημείας.

21g ενός αλκενίου αντιδρούν με νερό δίνοντας δύο ισομερείς οργανικές ενώσεις Α και Β.Η ένωση Α που παράγεται σε μικρότερο ποσοστό αντιδρά με θειονυλοχλωρίδιο οπότε παράγονται 4,48L αερίων σε stp και η οργανική ένωση Γ που με μαγνήσιο μας δίνει την ένωση Δ. Η ένωση Β απαιτεί για πλήρη οξείδωση 100mL οξινισμένου διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης …

Συνέχεια του άρθρου ‘Υπολογιστικό Πρόβλημα Οργανικής Χημείας.’ »

Αντιδράσεις απόσπασης- προσθήκης

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται. Απάντηση:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Δίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα. Να γράψετε όλες τις χημικές εξισώσεις προσδιορίζοντας τις άγνωστες οργανικές ενώσεις που αναφέρονται. Απάντηση: