Ισορροπία με την επίδραση ζεύγους

Η ομογενής ράβδος ΑΒ βάρους w και μήκους l, είναι αρθρωμένη σε τοίχο στο άκρο της Α και ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την επίδραση ενός ζεύγους δυνάμεων F1– F2, όπου η δύναμη F1 ασκείται στο μέσον Μ της ράβδου και έχει μέτρο F1=2w.

Η αλγεβρική τιμή και το μέτρο της δύναμης

Η ομογενής δοκός ΑΒ μάζας Μ, μπορεί να στρέφεται γύρω από άρθρωση στο άκρο της Α και ισορροπεί οριζόντια, όταν στο άκρο της Β κρέμεται μέσω ελατηρίου ένα σώμα Σ, μάζας m, ενώ συγκρατείται μέσω νήματος, το οποίο έχουμε δέσει στο σημείο Ρ, όπως στο σχήμα.

Και μία και δύο ισορροπίες.

Η ομογενής δοκός ΑΒ βάρους 500Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, δεμένη στο άκρο της Α με οριζόντιο νήμα, με το οποίο σχηματίζει γωνία θ, όπου ημθ=0,8, ενώ το άκρο της Β στηρίζεται σε κύβο πλευράς α=0,4m, στο κέντρο της πάνω βάσης του.

Σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…

Ένας ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=10kg και ακτίνας R, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, όταν στο άκρο Α μιας οριζόντιας ακτίνας ΟΑ έχει προσκολληθεί σημειακή μάζα m=1kg,

Η δύναμη από το σκαλοπάτι και η τριβή.

Γύρω από ένα κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα νήμα, στο άκρο του οποίου ασκούμε μια οριζόντια δύναμη F. Ο κύλινδρος ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με εμπόδιο ύψους h, όπως στο σχήμα.

Μια τετράγωνη πλάκα που δεν ανατρέπεται…

Μια ομογενής τετράγωνη πλάκα πλευράς α=1m και μάζας 50kg (w=500Ν) ηρεμεί όρθια, σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μs=μ=0,3. Ασκούμε στην κορυφή Α μια  δύναμη F, κάθετη στη διαγώνιο ΑΓ, όπως στο σχήμα.

Πότε εξασφαλίζεται η ισορροπία;

Στο σχήμα μια ομογενής λεία ράβδος ΑΒ, ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σχηματίζοντας γωνία θ με αυτό, δεμένη με νήμα, στο άκρο της Α.

Ένας κύλινδρος ισορροπεί

Στο σχήμα βλέπουμε έναν κύλινδρο βάρους w=42Ν και ακτίνας R, που στο κεντρικό του τμήμα φέρει εγκοπή ακτίνας r=0,4R, και στην οποία έχουμε τυλίξει ένα αβαρές και μη εκτατό νήμα, το άκρο του οποίου έχουμε δέσει σε σταθερό σημείο Α του εδάφους,

Το εμπόδιο εξασφαλίζει την ισορροπία

Μια ομογενής λεία ράβδος ΑΒ, μήκους ℓ=1m και βάρους w=40Ν, ισορροπεί όπως στο σχήμα, σχηματίζοντας γωνία θ με το λείο οριζόντιο επίπεδο, όπου ημθ=0,6 (συνθ=0,8), δεμένη με οριζόντιο νήμα, στο άκρο της Α.