Η ισχύς με ανοικτό και κλειστό διακόπτη

Δίνεται το διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη δ, όπου R1=6Ω, η τάση της πηγής είναι της μορφής υ=30√2∙ημ(20πt), ενώ το αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 3 Α.

Ο χρόνος και η ταχύτητα πτώσης του αγωγού.

Στο διπλανό σχήμα ο αγωγός ΑΓ, μπορεί να κινείται σε επαφή με δύο κατακόρυφους αγωγούς, xx΄ και yy΄, χωρίς τριβές. Μια αντίσταση R συνδέεται μεταξύ x και y, ενώ παρεμβάλλεται ένας ανοικτός διακόπτης δ.

Μια ερμηνεία και ένας υπολογισμός

Ο αγωγός ΑΓ, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο σε επαφή με δύο μεταλλικούς παράλληλους στύλους, μέσα σε ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο, όπως στο πάνω σχήμα, με την επίδραση μιας σταθερής εξωτερική δύναμης μέτρου Fεξ=3Ν. 

Τρεις θέσεις κατά την πτώση πλαισίου

Ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, με το επίπεδό του κατακόρυφο. Στη διάρκεια της πτώσης του περνά από μια περιοχή που υπάρχει ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με δυναμικές γραμμές κάθετες στο πλαίσιο.

Ερωτήματα πάνω σε μια πτώση  πλαισίου

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, με το επίπεδό του κατακόρυφο και την πλευρά ΑΓ οριζόντια.

Όταν μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος

Η μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους ℓ=1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας αντίστασης, κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ,

Από την επιτάχυνση στην επαγωγή.

Η ακίνητη μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους 1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β,  σε επαφή με δύο οριζόντιους ευθύγραμμους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, χωρίς τριβές.

Γνωρίζοντας το διάγραμμα της δύναμης

Η μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους l=1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας αντίστασης, μπορεί να κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,5Τ,  σε επαφή με δύο οριζόντιους ευθύγραμμους αγωγούς xx΄ και yy΄, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν αντίσταση, χωρίς τριβές.

Μια ράβδος εκτοξεύεται και …σταματά.

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος, μήκους l=1m και μάζας m=0,5kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s, σε επαφή με δύο οριζόντιους μεταλλικούς αγωγούς, οι οποίοι δεν εμφανίζουν αντίσταση και που στα άκρα τους x,y συνδέεται αντιστάτης με R=1,5Ω, με αποτέλεσμα να αποκτά αρχική επιτάχυνση μέτρου αο=1m/s2. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια ράβδος εκτοξεύεται και …σταματά.’ »

Δίνοντας ένα πρόβλημα.

Με την μεταρρύθμιση Αρσένη, ορίστηκε ότι το Δ΄ θέμα θα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο «μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα».

Η μαγνητική ροή και η ένταση του ρεύματος σε πλαίσιο

Ένας μεταλλικός κλειστός κυκλικός αγωγός, βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές του.

Η δύναμη Laplace και η επαγωγή

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ενώ απέχουν απόσταση d=1m. Στα άκρα τους x΄, y΄ συνδέεται ένας αντιστάτης με αντίσταση R=3Ω.