Η συνισταμένη δύναμη στον αγωγό.

Ένας αγωγός ΑΓΔ, αποτελείται από δύο ευθύγραμμα τμήματα, το ΑΓ μήκους ℓ1=1m και το ΓΔ μήκους ℓ2=1,5m και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=4 Α.

Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού

  Ένας αγωγός ΑΓΔΕ ορίζει ένα κατακόρυφο επίπεδο, με το τμήμα ΑΓ μήκους ℓ=0,5m οριζόντιο και το ΓΔ, επίσης μήκους ℓ κατακόρυφο, ενώ το τρίτο τμήμα σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ=45°.

Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου

  Στο κύκλωμα του σχήματος Ε=40V, r=1Ω, ενώ το σωληνοειδές πηνίο έχει μήκος l=0,1π=0,314m αντίσταση 3Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: α) Οι μαγνητικές γραμμές είναι ομόκεντροι κύκλοι. β) Οι δυναμικές γραμμές, στο εσωτερικό του πηνίου κατευθύνονται από το σημείο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου’ »

Τα δύο σωληνοειδή

Για να κατασκευάσουμε ένα σωληνοειδές πηνίο, δεν έχουμε παρά να πάρουμε μια σωλήνα και γύρω της να τυλίξουμε ένα σύρμα σε σταθερή απόσταση τη μια σπείρα από την άλλη.

Βρες την ένταση, στο κέντρο του ημικυκλίου

Ένας κατακόρυφος αγωγός μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και φτάνοντας σε ένα οριζόντιο επίπεδο (Π) συνδέεται με ημικυκλικό αγωγό στο σημείο Α, ενώ στο αντιδιαμετρικό του σημείο Γ, συνδέεται άλλος κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός, οπότε συνολικά έχουμε τον αγωγό του διπλανού σχήματος.

Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.

  Στα παρακάτω σχήματα, δίνονται δύο ορθογώνια και ισοσκελή τρίγωνα ΑΓΔ, όπου από τις κορυφές Γ και Δ  διέρχονται δυο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί μεγάλου μήκους, κάθετοι στο επίπεδο, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα με την ίδια ένταση Ι. i) Στο (α) σχήμα, η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α: α) Βρίσκεται πάνω στον άξονα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δύο παράλληλοι αγωγοί. Μια ερώτηση.’ »

Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.

  1) Διαθέτουμε δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, μεγάλου μήκους, στο επίπεδο της σελίδας, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2. Στο σχήμα βλέπετε και τρία σημεία Α, Γ και Δ, στο επίπεδο της σελίδας.

Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα!

Στο σχήμα βλέπετε έναν αγωγό ΑΓΔΕΖ, το καμπύλο μέρος του οποίου (ΓΔΕ) είναι ημικύκλιο ακτίνας r=0,2m, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου.

Δύο παράλληλοι αγωγοί

   Έστω ένα οριζόντιο τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α και δύο κατακόρυφοι αγωγοί, οι οποίοι διαρρέονται από ίσα ρεύματα, ο πρώτος να περνά από το κέντρο του τετραγώνου και ο δεύτερος από την κορυφή Γ.

Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού

  Στο κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού του σχήματος, η ένταση του μαγνητικού πεδίου, εξαιτίας του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, έχει μέτρο Βο= 4·10-5Τ. Το επίπεδο του κυκλικού αγωγού είναι πάνω στο επίπεδο της σελίδας.