Δύναμη Laplace σε τριγωνικό πλαίσιο.

Ένα τριγωνικό ορθογώνιο και ισοσκελές πλαίσιο διαρρέεται από ρεύμα Ι=2Α και βρίσκεται κατά ένα τμήμα του μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα, όπου (ΑΝ)=1m. Να βρείτε την δύναμη που δέχεται το πλαίσιο από το πεδίο. Απάντηση: ή Δύναμη Laplace σε τριγωνικό πλαίσιο.

Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού.

Στο σχήμα δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα και δύο σημεία στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο Α και Γ που απέχουν κατά r και 2r αντίστοιχα από τον αγωγό. i)  Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α έχει την κατεύθυνση του διανύσματος: α) 1          β) 2              γ) 3              δ) 4 ii) Το μέτρο της έντασης στο σημείο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού.’ »

Δύναμη Laplace και υπολογισμός της.

Τα παραπάνω συρμάτινα πλαίσια βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,01Τ κάθετα προς τις δυναμικές του γραμμές. Να βρείτε τη συνολική δύναμη που δέχεται καθένα από αυτά, όταν διαρρέονται από ρεύμα Ι=2Α, όπως στο σχήμα. Απάντηση: ή Δύναμη Laplace καιυπολογισμός της.

Ένας συνδυασμός ευθύγραμμου και κυκλικού αγωγού.

Στο σχήμα βλέπεται έναν αγωγό, το καμπύλο μέρος του οποίου είναι ημικύκλιο ακτίνας r=0,1m, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του ημικυκλίου. Απάντηση: ή Ένας συνδυασμός ευθύγραμμου  και κυκλικού αγωγού.

Πέντε ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.

Στο επίπεδο της σελίδας έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Από τις κορυφές Λ και Μ και κάθετα στο επίπεδο του τριγώνου διέρχονται δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύματα Ι1=Ι2, όπως στο σχήμα. i)  Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Κ. ii) Πού είναι μεγαλύτερη η ένταση του πεδίου στην κορυφή Κ ή στο μέσον O της …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πέντε ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.’ »

Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.

Ένα σωματίδιο μάζας 10-12kg και φορτίου 10-8C αφήνεται στο σημείο Μ, στο μέσον της απόστασης  ℓ=0,2m δύο παράλληλων μεταλλικών πλακών που συνδέονται με τους πόλους πηγής τάσης V. Φτάνοντας στο σημείο Α, υπάρχει μια μικρή οπή, μέσω της οποίας εισέρχεται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, η τομή του οποίου …

Συνέχεια του άρθρου ‘Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.’ »

Ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.

1)  Στο επίπεδο της σελίδας έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΜ. Από τις κορυφές Λ και Μ και κάθετα στο επίπεδο του τριγώνου διέρχονται δύο ευθύγραμμοι ρευματοφόροι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύματα Ι1=Ι2, όπως στο σχήμα. i)  Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Κ. ii) Πού είναι μεγαλύτερη η ένταση του πεδίου  στην …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ερωτήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού.’ »

Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού

1)  Ένας ευθύγραμμος αγωγός είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας και διαρρέεται από ρεύμα με φορά προς τα κάτω, όπως στο σχήμα. i)   Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί στα σημεία Α και Γ. ii)  Σε ποιο σημείο η ένταση του πεδίου  είναι μεγαλύτερη και γιατί;   2)  Ένας μαγνήτης κινείται κατακόρυφα πλησιάζοντας ένα οριζόντιο μεταλλικό δακτυλίδι, οπότε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα test Ηλεκτρομαγνητισμού’ »

Δύναμη Laplace σε Τριγωνικό πλαίσιο

Μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο βρίσκεται ένα τριγωνικό πλαίσιο ΑΓΔ που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα. Να υπολογίσετε τη συνολική δύναμης που ασκείται στο πλαίσιο από το πεδίο. Απάντηση:

Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και Επαγωγή.

  Στο παραπάνω σχήμα, γύρω από ένα πυρήνα μαλακού σιδήρου, τυλίξαμε δύο πηνία Π1 και Π2. Στα άκρα του σωληνοειδούς Π1 συνδέεται γεννήτρια, οπότε διαρρέεται από ρεύμα. i)     Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύματος και τη φορά των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του. ii)    Στο άκρο που είναι προς το πηνίο Π2 …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς και Επαγωγή.’ »

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.

Ένας ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ορίζει με ένα σημείο Α, που απέχει απ’ αυτόν απόσταση 10cm, ένα οριζόντιο επίπεδο. Ένας δεύτερος ευθύγραμμος αγωγός είναι κατακόρυφος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2. Η απόσταση του σημείου Α από τον δεύτερο αγωγό είναι ΟΑ=5cm.               Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.’ »

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.

Δίνεται ο κατακόρυφος κυκλικός αγωγός του σχήματος με κέντρο Ο. Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη δ:   i)   Στο κέντρο Ο δημιουργείται μαγνητικό πεδίο με φορά κατακόρυφη προς τα πάνω.. ii)  Το μαγνητικό πεδίο του αγωγού είναι ομογενές. iii) Ο μαγνήτης έλκεται από τον κυκλικό αγωγό. iv) Ο μαγνήτης απωθείται από τον κυκλικό αγωγό. Απάντηση: