Ένα φορτισμένο σώμα αφήνεται ελεύθερο.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχουν στερεωθεί στα σημεία Β και Γ,  δυο μικρές φορτισμένες σφαίρες, με φορτία +q1 και –q2. Σε ένα σημείο Α του επιπέδου αφήνεται ελεύθερο ένα μικρό σφαιρίδιο, με φορτίο -q. i)  Ποιο από τα διανύσματα α1, α2, α3 και α4 του διπλανού σχήματος, παριστά την επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σφαιρίδιο; ii) Μετά από λίγο το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα φορτισμένο σώμα αφήνεται ελεύθερο.’ »

Η εκτροπή μιας φορτισμένης σφαίρας.

Μια μικρή φορτισμένη σφαίρα, μάζας m=10g και φορτίου q1, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου νήματος (θέση Α) μήκους ℓ=1m από μονωτικό υλικό. Φέρνουμε στο σημείο Ο, το οποίο απέχει κατακόρυφη απόσταση h=0,2m  και οριζόντια απόσταση (ΟΓ)=1m από την θέση Α, ένα σημειακό φορτίο q2=4μC, με αποτέλεσμα η σφαίρα να εκτρέπεται και τελικά να ισορροπεί στη θέση Β, μεταξύ του …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η εκτροπή μιας φορτισμένης σφαίρας.’ »

Ένα ηλεκτρικό πεδίο και οι δυναμικές γραμμές του.

Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν.  i) Ποιο το πρόσημο κάθε φορτίου; ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο ΕΑ=2.000Ν/C, τότε στο σημείο Β μπορεί να έχει μέτρο: α) 1.000Ν/C,  β) 2.000Ν/C,   γ)  2.500Ν/C iii) Στο σημείο Α φέρνουμε ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο Σ με …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα ηλεκτρικό πεδίο και οι δυναμικές γραμμές του.’ »

Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.

Μια οριζόντια επίπεδη μεταλλική πλάκα Α συνδέεται αγώγιμα με τη Γη. Μια όμοια δεύτερη πλάκα Β τοποθετείται σε μικρή απόσταση και παράλληλα με την Α.  i)  Αν μεταφέρουμε θετικό φορτίο +Q στην πλάκα Β, να εξηγείστε αν η Α θα φορτισθεί ή θα παραμείνει ουδέτερη. ii)  Τοποθετούμε  στο χώρο μεταξύ των δύο πλακών μια μικρή σφαίρα Γ, βάρους w=0,1Ν και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.’ »

Δυναμικό και κίνηση φορτίου κατά μήκος μιας ευθείας.

Έστω μια ευθεία ε, πάνω στην οποία έχουν σημειωθεί τα σημεία Α,Β,Γ και Δ. Μας δίνεται επίσης η γραφική παράσταση του δυναμικού του ηλεκτρικού πεδίου, σε συνάρτηση με το x, θεωρώντας αρχή του άξονα το σημείο Ο. i)  Ένα μικρό σωματίδιο με θετικό φορτίο +q αφήνεται στο σημείο Γ. Το σωματίδιο θα κινηθεί προς το σημείο Β ή προς το σημείο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δυναμικό και κίνηση φορτίου κατά μήκος μιας ευθείας.’ »

Το πρόσημο των φορτίων και η ένταση του πεδίου.

Στα σημεία Α και Β του σχήματος βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1 και q2 με αποτέλεσμα στο σημείο Ο να υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο, η ένταση του οποίου έχει σχεδιαστεί στο σχήμα. i)  Για τα δυο φορτία ισχύει: α) q1> 0 και q2> 0. β) q1> 0 και q2< 0. γ) q1< 0 και q2> 0. δ) q1< …

Συνέχεια του άρθρου ‘Το πρόσημο των φορτίων και η ένταση του πεδίου.’ »

Τράπεζα θεμάτων και Στατικός Ηλεκτρισμός.

Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τις οδηγίες διδασκαλίας. Το 2012-13 λένε: Να μη διδαχτούν: ·      ερωτήσεις και προβλήματα: α) με περισσότερα από 2 φορτία, β) κίνησης φορτίων, γ) ισορροπίας φορτίων με δυνάμεις στο επίπεδο. τα προβλήματα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 Το 2014-15 λένε: Να μη διδαχτούν: ·       ερωτήσεις …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τράπεζα θεμάτων και Στατικός Ηλεκτρισμός.’ »

Μια φορτισμένη σφαίρα σε κίνηση.

Ή για να συνδέουμε τα …ασύνδετα! Ένα πρόβλημα, σαν φύλλο εργασίας, για τους μαθητές της Β΄ Προσανατολισμού, όπου συνδυάζεται η κυκλική κίνηση, με το ηλεκτρικό πεδίο της Γενικής Παιδείας, αλλά και με πολλές ακόμη προεκτάσεις. //////////////////////////// Σε ένα σημείο Ο ενός λείου οριζοντίου επιπέδου είναι στερεωμένη μια μικρή σφαίρα Α με φορτίο Q=2μC. Σε σημείο Σ, σε απόσταση …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια φορτισμένη σφαίρα σε κίνηση.’ »

Ένα σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο.

Στο διπλανό σχήμα ένα σωματίδιο, που φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, αφήνεται ελεύθερο στο σημείο Α μιας ευθύγραμμης δυναμικής γραμμής. i)   Να εξηγείστε γιατί το σωματίδιο δεν θα παραμείνει ακίνητο στο σημείο Α, αλλά θα κινηθεί. ii)  Το σωματίδιο μετά από λίγο θα φτάσει στο σημείο Β ή  στο σημείο Γ; iii) «Η παραπάνω κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο.’ »

Δύο πυκνωτές συνδέονται μέσω αντιστάτη.

Στο σχή­μα ο πυ­κνω­τής C1 με χωρητικότητα C1= 4μF έχει φορ­τί­ο 200μC, με θετικό τον Α οπλισμό,  ε­νώ ο C2=2μF εί­ναι α­φόρ­τι­στος. Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός και ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=10Ω. i)  Να βρεθούν τα δυ­να­μι­κά των ο­πλι­σμών Α, Β, Γ και Δ. ii) Κάποια στιγμή t=0 κλεί­νου­με τον δια­κό­πτη δ. Αμέσως μετά: α) Ποι­α τα δυ­να­μι­κά …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δύο πυκνωτές συνδέονται μέσω αντιστάτη.’ »

Ένταση και δυναμικά σε μια ευθύγραμμη δυναμική γραμμή.

Εκτός πεδίου βαρύτητας, σε ένα σημείο Α μιας ευθύγραμμης δυναμικής γραμμής, ηρεμεί ένα σφαιρίδιο μάζας m=6g και φορτίου |q|=1μC, με την επίδραση μιας εξωτερικής δύναμης F=1Ν, όπως στο σχήμα. i)  Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο σημείο Α. Σε μια στιγμή αυξάνουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης στην τιμή F΄=1,2Ν, με αποτέλεσμα το σφαιρίδιο να επιταχυνθεί και …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένταση και δυναμικά σε μια ευθύγραμμη δυναμική γραμμή.’ »

Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…

Σε έ­να ι­διό­μορ­φο η­λε­κτρι­κό πε­δί­ο, η έ­ντα­ση έ­χει την διε­ύ­θυν­ση του ά­ξο­να x και το μέ­τρο της με­τα­βάλ­λε­ται σύμ­φω­να με την σχέ­ση: Ε=200-100x  ( V/m)  για  0 ≤ x ≤ 4m      Έ­να σω­μα­τί­διο με μά­ζα 2mg και φορ­τί­ο 0,5 μC α­φή­νε­ται στο ση­μεί­ο Ο, στη θέση x=0. Αν η μό­νη δύ­να­μη που δέ­χε­ται εί­ναι αυ­τή του η­λε­κτρι­κού πε­δί­ου, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…’ »