Τι κάνουμε, αν ξεχάσουμε ανοικτό το καλοριφέρ;

Επιστρέφοντας το βράδυ σπίτι, διαπιστώνουμε ότι είχαμε ξεχάσει ανοικτό το καλοριφέρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιό μας να έχει φτάσει στους 27°C.

Τρεις μεταβολές αερίων

Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές του διπλανού σχήματος με τις τιμές της θερμότητας που ανταλλάσσει και του έργου που παράγει το αέριο, σε κάθε μεταβολή. Για κάθε μεταβολή να συμπληρώσετε τις τιμές για την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου, στην τελευταία στήλη.

Τρεις (συν μία) μεταβολές αερίου

Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει την κυκλική μεταβολή του διπλανού σχήματος. Δίνονται pΑ=pΒ=3∙105Ρα, Τ1=300Κ, VΑ=2L και VΒ=6L.

Θερμικές μηχανές. Περάστε κόσμε!!!

Μια μηχανή Carnot Α, διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος, όπου TK=Τ1=600Κ και TM=Τ2=300Κ. i) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής Α, καθώς και το έργο που παράγει για κάθε 100J θερμότητα που απορροφά από τη δεξαμενή ψηλής θερμοκρασίας.

Δύο παρόμοια προβλήματα…

Πρόβλημα 1ο : Πρόβλημα 2ο : Το ιδανικό αέριο (Cv=3/2R) μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον αντιστρεπτό κύκλο του σχήματος Όπου οι μεταβολές ΑΒ και ΓΔ είναι ισόθερμες με θερμοκρασίες Τh και Τc αντίστοιχα. ….. Το ιδανικό αέριο (Cv=3/2R) μιας θερμικής μηχανής διαγράφει κυκλική μεταβολή σε επαφή με δύο ΜΟΝΟ δεξαμενές θερμότητας. Σε επαφή με τη …

Συνέχεια του άρθρου ‘Δύο παρόμοια προβλήματα…’ »

Τρεις θερμικές μηχανές και τα έργα τους…

Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή που πραγματοποιεί μια ιδανική θερμική μηχανή Α, όπου η μια μεταβολή είναι αδιαβατική και η άλλη ισόθερμη. Δίνονται ότι pΚ=12∙105Ν/m2, VΚ=2L, ΤΚ=400Κ, VΛ=4L, ενώ για το αέριο γ=5/3. Να βρεθούν: i) Η θερμότητα Q1 που απορροφά το αέριο στη διάρκεια της ισοβαρούς θέρμανσης, καθώς και το έργο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τρεις θερμικές μηχανές και τα έργα τους…’ »

Μια ευθύγραμμη αντιστρεπτή μεταβολή.

Μια ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται  σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο. Θερμαίνοντας το αέριο εκτελεί την αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ του παρακάτω σχήματος.   i)  Να βρεθεί η μαθηματική σχέση p-V,  που συνδέει την πίεση με τον όγκο του αερίου, κατά τη διάρκεια της μεταβολής αυτής. ii)  Ποιος ο όγκος του αερίου τη στιγμή που το μανόμετρο δείχνει ένδειξη  p1=2,4∙105Ν/m2. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια ευθύγραμμη αντιστρεπτή μεταβολή.’ »

Μια μετατροπή σε ένα κύκλο θερμικής μηχανής.

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει την κυκλική μεταβολή του διπλανού σχήματος, όπου p1=105Ν/m2 και VΑ=2L. i)  Να παραστήσετε την κυκλική μεταβολή σε άξονες p-V. ii)  Να υπολογιστεί το έργο που παράγει το αέριο σε κάθε κύκλο. iii) Αν η απόδοση της θερμικής μηχανής είναι 10%, να υπολογιστεί η θερμότητα που ανταλλάσει το αέριο με το περιβάλλον του στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ. …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια μετατροπή σε ένα κύκλο θερμικής μηχανής.’ »

Θερμική μηχανή και γραμμομοριακή ειδική θερμότητα.

Μια θερμική μηχανή διαγράφει τον κύκλο του διπλανού σχήματος εκτελώντας 3.000 στροφές/λεπτό. i)  Ποια η μηχανική ισχύς της μηχανής; ii)  Αν το αέριο στη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ, αποβάλει θερμότητα 12.000J στο περιβάλλον του, να υπολογιστεί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα του αερίου της μηχανής, στη διάρκειά της. iii) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής αυτής. iv)  Να βρεθεί ο λόγος υεν/Α/υεν/Γ των …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θερμική μηχανή και γραμμομοριακή ειδική θερμότητα.’ »

Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.

1)     Μια ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒ=ΤΓ. i)     Το αέριο παράγει περισσότερο έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ. ii)   Για τις μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας ισχύει ΔUΑΓ > ΔUΑΒ. iii)  Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ > 0 και QΑΓ<0. iv) Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριοισχύει QΑΒ > QΑΓ. 2)     Μια ποσότητα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.’ »