Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό

Ένας κυκλικός αγωγός, κέντρου Ο και ακτίνας R=0,2m με το επίπεδό του κατακόρυφο, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1= 2Α. Στο σχήμα βλέπετε ένα οριζόντιο επίπεδο (π) που περνά από το κέντρο του κυκλικού αγωγού. Ένας δεύτερος κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα με φορά προς τα πάνω, όπως στο σχήμα, με ένταση Ι2, ενώ τέμνει το οριζόντιο επίπεδο (π) στο σημείο Κ, όπου η (ΟΚ)=2R είναι κάθετη στο επίπεδο του κυκλικού αγωγού.

  1. Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης Β1 του μαγνητικού πεδίου, που δημιουργεί ο κυκλικός αγωγός, στο κέντρο του Ο και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της έντασης πάνω στο σχήμα.
  2. Να σχεδιάστε επίσης πάνω στο σχήμα την ένταση Β2 του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο, που δημιουργεί ο ευθύγραμμος αγωγός (ποιοτικό διάγραμμα).
  3. Αν η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου στο Ο σχηματίζει γωνία 45° με το επίπεδο του κυκλικού αγωγού, να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον ευθύγραμμο αγωγό.
  4. Στρέφουμε τον ευθύγραμμο αγωγό κατά 90°, ώστε να γίνει οριζόντιος, όπως στο σχήμα. Να βρεθεί τώρα η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού.

Δίνεται kμ=10-7Ν/Α2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό

Αφήστε μια απάντηση