Από το μαγνητικό πεδίο, στον αγωγό.

Έστω ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ στο επίπεδο του χαρτιού, με πλευρές β=0,6m και γ=0,4√2m. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου και δημιουργεί στην κορυφή Α, μαγνητικό πεδίο έντασης Β1, κάθετης στην ΑΓ, όπως στο σχήμα.

  1. Ποιο από τα σημειωμένα διανύσματα 1,2 ή 3 μπορεί να παριστάνει την ένταση του πεδίου στην κορυφή Γ, η οποία οφείλεται στον ευθύγραμμο αγωγό;
    Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την επιλογή σας.
  2. Αν το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Γ είναι Β3, όπου Β3= ½ Β1, να προσδιορίσετε το σημείο Ο που ο ευθύγραμμος αγωγός τέμνει το επίπεδο του τριγώνου.
  3. Αν το μέτρο της έντασης του πεδίου στην κορυφή Α είναι Β1=0,06Τ, να βρείτε το μέτρο της έντασης στην κορυφή Β του τριγώνου και να την σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα,

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Από το μαγνητικό πεδίο, στον αγωγό.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Από το μαγνητικό πεδίο, στον αγωγό.

Αφήστε μια απάντηση