Μια οριζόντια εκτόξευση αγωγού.

Ο αγωγός ΑΓ μπορεί να κινείται οριζόντια χωρίς τριβές, σε επαφή με δύο παράλληλους οριζόντιους αγωγούς xx΄και yy΄, μέσα και ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Η μόνη αντίσταση είναι η R1, η οποία συνδέει τα δύο άκρα των παραλλήλων αγωγών. Κάποια στιγμή t0=0 εκτοξεύουμε οριζόντια τον αγωγό ΑΓ, ο οποίος κινείται σε επαφή με τους παράλληλους αγωγούς και στο διάγραμμα Φ-t η καμπύλη α δείχνει τον τρόπο με μεταβάλλεται η μαγνητική ροή στο ορθογώνιο xΑΓy.

i)  Η αρχική ταχύτητα υ0 εκτόξευσης του αγωγού ΑΓ, έχει φορά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και γιατί;

ii) Αν Ρ0 η αρχική ηλεκτρική ισχύς στον αντιστάτη R1 και Ρ1 η αντίστοιχη ισχύς τη στιγμή t1 ισχύει:

α) Ρ0 < Ρ1,   β) Ρ0 = Ρ1,    γ) Ρ0 > Ρ1.

iii) Επαναλαμβάνουμε ξανά την εκτόξευση του αγωγού, αλλά προηγούμενα έχουμε αλλάξει την αντίσταση με άλλη με τιμή R2, με αποτέλεσμα η γραφική παράσταση Φ-t να πάρει τη μορφή της καμπύλης β.  Για τις τιμές των δύο αντιστάσεων ισχύει:

α) R2 <  R1,       β) R2 >  R1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια οριζόντια εκτόξευση αγωγού.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μια οριζόντια εκτόξευση αγωγού.

Αφήστε μια απάντηση