Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Ο οριζόντιος κυ­κλι­κός α­γω­γός του σχήματος, έχει αντίσταση r και βρί­σκε­ται σε κατακόρυφο μα­γνη­τι­κό πε­δί­ο, του οποίου η αλ­γε­βρι­κή τι­μή της έ­ντα­σης, σε συ­νάρ­τη­ση με το χρό­νο, μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διά­γραμ­μα.

i) Αναφερόμενοι στο διάγραμμα, ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα, για χρονικό διάστημα:

α) Δt=2s,     β) Δt=4s,    γ) Δt=6s,      δ) Δt=8s.

ii) Ποια η φορά της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον κυκλικό αγωγό τις χρονικές στιγμές t1=3s και t3=5s;

iii) Τη χρονική στιγμή t2=4s, η ηλεκτρική ισχύς που μετατρέπεται σε θερμότητα στην αντίσταση r, είναι:

α) μηδενική,

β) ανάλογη της αρχικής έντασης Β0 του μαγνητικού πεδίου,

γ) ανάλογη του τετραγώνου της Β0,

δ) αντιστρόφως ανάλογη του Β0.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο
  Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

 

 

Αφήστε μια απάντηση