Όταν μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη

Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται με σταθερή ταχύτητα υ1=2m/s σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής δύναμης μέτρου F1=4Ν. Παίρνοντας κάποια στιγμή ως t0=0, η κίνηση αυτή διαρκεί μέχρι τη στιγμή t1=2s, όπου μειώνεται το μέτρο της ασκούμενης δύναμης στην τιμή F2=3Ν, μέχρι τη στιγμή t2=4s, όπου αυξάνεται ξανά το μέτρο της, στην τιμή F1.

  1. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα μέχρι τη στιγμή t1 και να υπολογίσετε τα μέτρα τους.
  2. Τι κίνηση πραγματοποιεί το σώμα στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2;
  3. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t2.
  4. Να παρασταθεί γραφικά η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη στιγμή t0=0, μέχρι τη στιγμή t3=6s.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Όταν μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Όταν μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη
  Όταν μειώνουμε την ασκούμενη δύναμη

Αφήστε μια απάντηση