Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης

1)  Ένα σώμα σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο, με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υ1, μέχρι τη χρονική στιγμή t1, όπου η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα.

i) Το σώμα εμφανίζει τριβή με το επίπεδο ή όχι;

ii) Μετά τη στιγμή t1, ποια γραμμή η (α), η (β) ή η (γ) παριστά την ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

2) Δύο σώματα Α και Β της ίδιας μάζας, σύρονται σε δύο οριζόντια επίπεδα με την επίδραση δύο σταθερών οριζοντίων δυνάμεων F1 και F2, όπου F1 > F2 με την ίδια ταχύτητα υ2. Αν κάποια στιγμή t2 παύουν να ασκούνται οι δυνάμεις F1 και F2, ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά τις μεταβολές των ταχυτήτων των δύο σωμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο;

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η κίνηση μόλις πάψει η άσκηση δύναμης

Αφήστε μια απάντηση