Συνισταμένη δύναμη. Μέτρο και αλγεβρική τιμή

Σε ένα σώμα που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο, ασκούνται δύο οριζόντιες δυνάμεις, όπως στο σχήμα, όπου η δύναμη  έχει μέτρο 6Ν, ενώ η δύναμη  μέτρο 10Ν.

i)Για τη συνισταμένη των δύο παραπάνω δυνάμεων ισχύει:

x4

ii) Εφαρμόζοντας την σωστή από τις παραπάνω σχέσεις και την «τεχνική» σύνθεσης διανυσμάτων, να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων αυτών.

iii) Μπορούμε να δουλέψουμε με τις αλγεβρικές τιμές των δυνάμεων, για να βρούμε τη συνισταμένη τους, θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική.  Τότε για την τιμή της συνισταμένης ισχύει:

α) ΣF=F1 + F2,    β)  ΣF=F1 – F2,   γ) ΣF= F2 – F1.

iv) Χρησιμοποιώντας την σωστή μαθηματική σχέση, να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων, με τη χρήση των αλγεβρικών τιμών των δυνάμεων.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Συνισταμένη δύναμη. Μέτρο και αλγεβρική τιμή
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Συνισταμένη δύναμη. Μέτρο και αλγεβρική τιμή

Αφήστε μια απάντηση