Η τάση του νήματος στη διάρκεια της ταλάντωσης

Μια σφαίρα μάζας m ηρεμεί στο κάτω άκρο Ο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k και αμελητέας μάζας, το πάνω άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σώμα Σ μάζας Μ, που κρέμεται μέσω νήματος από το ταβάνι, όπως στο σχήμα.

i) Η τάση του νήματος έχει μέτρο:

α) Το=Μg,  β) Το=(Μ+m)g,   γ) Το=(Μ-m)g.

ii) Ασκώντας μια κατάλληλη δύναμη στη σφαίρα, την μετατοπίζουμε κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d, συγκρατώντας την στη θέση Κ. Αφήνουμε τη σφαίρα να ταλαντωθεί, οπότε η ελάχιστη τιμή του μέτρου της τάσης του νήματος παίρνει τιμή Τmin=Μg.

α) Τη στιγμή που ελαχιστοποιείται η τάση του νήματος, η επιτάχυνση της σφαίρας έχει μέτρο:

a) α1 < g,     b) α1 = g,    c)  α1 > g

Όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

β) Τη στιγμή που αφήνουμε τη σφαίρα στη θέση Κ να κινηθεί, η τάση του νήματος, έχει τιμή:

a)  Τ1= 2To         b) Τ1= To +mg,         c) Τ1= To +Mg

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η τάση του νήματος στη διάρκεια της ταλάντωσης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η τάση του νήματος στη διάρκεια της ταλάντωσης

Αφήστε μια απάντηση