Ο ευθύγραμμος αγωγός και το τετράγωνο πλαίσιο.

 Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, πολύ μεγάλου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1, ενώ σε απόσταση α, από αυτόν συγκρατείται ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΣΔΕΖ, πλευράς 2α το οποίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2, όπως στο σχήμα. Ο ευθύγραμμος αγωγός βρίσκεται στο επίπεδο του πλαισίου και είναι παράλληλος στην πλευρά ΓΔ.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

i) Η πλευρά ΓΔ του πλαισίου, δέχεται δύναμη F1 από το μαγνητικό πεδίο του ευθύγραμμου αγωγού, με φορά προς τα πάνω και μέτρο τριπλάσιο, της δύναμης F2 που δέχεται η πλευρά ΕΖ.

ii) Η πλευρά ΔΕ του πλαισίου, δέχεται δύναμη Laplace F3, η οποία ασκείται στο μέσον της, με φορά προς τα δεξιά.

iii) Η συνισταμένη δύναμη στο πλαίσιο έχει διεύθυνση κάθετη στον ευθύγραμμο αγωγό.

iv) Η αντίδραση της δύναμης F3 την οποία δέχεται η πλευρά ΔΕ, ασκείται στο μέσον του ευθύγραμμου αγωγού και έχει το ίδιο μέτρο, με αυτήν.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Ο ευθύγραμμος αγωγός και το τετράγωνο πλαίσιο.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ο ευθύγραμμος αγωγός και το τετράγωνο πλαίσιο.

Αφήστε μια απάντηση