Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.

 

1) Διαθέτουμε δύο ευθύγραμμους παράλληλους αγωγούς, μεγάλου μήκους, στο επίπεδο της σελίδας, οι οποίοι διαρρέονται από ρεύματα Ι1 και Ι2. Στο σχήμα βλέπετε και τρία σημεία Α, Γ και Δ, στο επίπεδο της σελίδας.

i) Αν η φορά του ρεύματος Ι2 είναι προς τα πάνω, τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδενική, στην περιοχή:

α) του σημείου Α,  β) του σημείου Γ,  γ) του σημείου Δ.

ii) Αν η φορά του ρεύματος Ι2 είναι προς τα κάτω, ενώ Ι12, τότε η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδενική, στην περιοχή:

α) του σημείου Α,   β) του σημείου Γ,  γ) του σημείου Δ.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

2) Δύο κατακόρυφοι ευθύγραμμοι αγωγοί, μεγάλου μήκους, διαρρέονται από ίσα ρεύματα όπως στο διπλανό σχήμα.

i) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α:

α) Έχει την διεύθυνση x΄x.

β) Έχει διεύθυνση κάθετη στην x΄x.

γ) Μπορεί να είναι μηδενική.

ii) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Γ:

α)  είναι παράλληλη στη διεύθυνση x΄x

β) μπορεί να είναι μηδενική.

iii) Η ένταση στο σημείο Δ, μπορεί να είναι μηδενική.

Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παραπάνω προτάσεις, δίνοντας σύντομες επεξηγήσεις.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.

Η ένταση του Μ.Π. δύο παραλλήλων αγωγών.

Αφήστε μια απάντηση