Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού

 

Στο κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού του σχήματος, η ένταση του μαγνητικού πεδίου, εξαιτίας του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, έχει μέτρο Βο= 4·10-5Τ. Το επίπεδο του κυκλικού αγωγού είναι πάνω στο επίπεδο της σελίδας.

i) Να σχεδιάστε το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο.

ii) Η ένταση στο κέντρο Ο του αγωγού, οφείλεται στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί κάθε στοιχειώδες τόξο ds το κύκλου και μπορούμε να γράψουμε dΒ=λ∙ds.

α) Να βρεθεί ο συντελεστής αναλογίας λ.

β) Αφού αποδειχθεί ότι η ένταση που οφείλεται σε τόξο μήκους s, είναι ανάλογη του s, να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου, που οφείλεται στο τόξο ΑΓ, όπου η γωνία ΑΟΓ=90°.

iii) Ο ίδιος κυκλικός αγωγός συνδέεται με την ίδια γεννήτρια ΗΕΔ Ε και με μηδενική εσωτερική αντίσταση, με σύρματα χωρίς αντίσταση, στα σημεία Α και Γ, όπως στο διπλανό σχήμα. Αν ο διακόπτης δ είναι ανοικτός:

α. Βρείτε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του κύκλου και σχεδιάστε το διάνυσμά της στο σχήμα.

β. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. Πόση είναι τώρα η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Ο του κύκλου;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού

Αφήστε μια απάντηση