Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα

Δυο όμοιες μπάλες εκτοξεύονται οριζόντια από δυο σημεία Α και Β τα οποία βρίσκονται σε ύψη h1 και h2, στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο. Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

i) Για τη χρονική στιγμή εκτόξευσης κάθε μπάλας ισχύει:

α) Πρώτα εκτοξεύθηκε η μπάλα στη θέση Α.

β) Πρώτα εκτοξεύθηκε η μπάλα στη θέση Β.

γ) Οι δυο μπάλες εκτοξεύθηκαν ταυτόχρονα.

ii) Αν h2=4h1 οι αρχικές ταχύτητες εκτόξευσης ικανοποιούν τη σχέση:

α) υ1= ½ υ2,   β) υ1= υ2,   γ) υ1=2υ2,   δ) υ1= 4υ2.

iii) Αν dΚ1/dt ο τελικός ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της πρώτης μπάλας και dΚ2/dt ο αντίστοιχος ρυθμός της δεύτερης μπάλας, ισχύει:

α) dΚ1/dt< dΚ2/dt   β)   dΚ1/dt = dΚ2/dt     γ) dΚ1/dt > dΚ2/dt

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Οι μπάλες φτάνουν ταυτόχρονα

Αφήστε μια απάντηση