Μια πλάκα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, στη θέση Ο. Εκτρέπουμε την πλάκα κατακόρυφα και την αφήνουμε να εκτελέσει φθίνουσα ταλάντωση. Σε μια στιγμή t1 η πλάκα περνά από τη θέση Β, όπου το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί κατά Δl,  και στο σχήμα έχει σχεδιαστεί η δύναμη απόσβεσης που δέχεται τη στιγμή αυτή.

Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:

i) Η θέση Β είναι ακραία θέση, θέση πλάτους.

ii) Η ταχύτητα του σώματος στη θέση Β έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.

iii) Τη στιγμή που το σώμα περνά από τη θέση Ο έχει μηδενική επιτάχυνση.

iv) Η δύναμη επαναφοράς στη θέση Β έχει μέτρο F=k∙Δl.

v) Η ενέργεια ταλάντωσης τη στιγμή t1 είναι ίση με το άθροισμα ½ ky2 + ½ mυ2, όπου y η απόσταση ΟΒ και υ η ταχύτητα της πλάκας.

vi) Η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης τη στιγμή t1 μειώνεται με ρυθμό ανάλογο του γινομένου |yυ|.

vii) Η ενέργεια ταλάντωσης μειώνεται με ρυθμό ανάλογο της ταχύτητας υ.

Να δώσετε σύντομες δικαιολογήσεις.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ακόμη μια φθίνουσα ταλάντωση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ακόμη μια φθίνουσα ταλάντωση

Αφήστε μια απάντηση