Ένα στερεό κυλίεται

 

Σε οριζόντιο επίπεδο κυλίεται ένα στερεό s, το οποίο αποτελείται από έναν ομογενή κύλινδρο, ακτίνας R και μάζας m και μια σημειακή σφαίρα Σ, αμελητέων διαστάσεων, μάζας m1= ½ m η οποία έχει προσκολληθεί στην περιφέρειά της. Σε μια στιγμή t0=0, το στερεό βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα, με την ακτίνα ΟΑ οριζόντια, έχοντας γωνιακή ταχύτητα ω.

i) Η κινητική ενέργεια του στερεού s, στη θέση αυτή, είναι ίση με:

α) Κs= ¾ mR2ω2,     β) Κs=mR2ω2,     γ) Κs= 5/4 mR2ω2

ii) Στην παραπάνω θέση, η γωνιακή ταχύτητα του στερεού:

α) Μειώνεται,     β) Παραμένει σταθερή,     γ) Αυξάνεται.

iii) Η τριβή που ασκείται στο στερεό από το επίπεδο:

α) Έχει φορά προς τα δεξιά.

β) Έχει φορά προς τα αριστερά.

γ) Είναι μηδενική.

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα στερεό κυλίεται
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα στερεό κυλίεται

Αφήστε μια απάντηση