Δύο ράβδοι σε δύο συνδέσεις

Διαθέτουμε δύο ομογενείς ράβδους τις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε κατασκευάζοντας είτε το στερεό (1), είτε το στερεό (2), όπως στο διπλανό σχήμα. Στο πρώτο, το άκρο της ράβδου ΟΜ συνδέεται στο μέσον της ράβδου ΑΒ, ενώ αντίθετα στο δεύτερο με το άκρο της Α. Τα δυο στερεά ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ μπορούν να στρέφονται στο επίπεδο αυτό, γύρω από κατακόρυφους άξονες, κάθετους στο επίπεδό τους, που διέρχονται από το άκρο Ο της μιας ράβδου.

i) Αν Ι1 η ροπή αδράνειας του στερεού (1) και Ι2 η αντίστοιχη του στερεού (2), ισχύει:

α) Ι12,         β) Ι12,        γ) Ι12.

ii) Στα δυο στερεά ασκείται η ίδια, σταθερού μέτρου, οριζόντια δύναμη F, παράλληλη στον άξονα της ράβδου ΑΒ, όπως στο σχήμα. Μόλις ολοκληρωθεί μια περιστροφή, μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει:

α) Το στερεό (1),    β) Το στερεό (2),    γ) Τα δύο στερεά θα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια.

iii) Πρώτο θα ολοκληρώσει μια περιστροφή:

α) Το στερεό (1),    β) Το στερεό (2),    γ) Τα δύο στερεά θα ολοκληρώσουν ταυτόχρονα μια περιστροφή.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας, ενώ η ροπή αδράνειας μιας ράβδου δεν δίνεται και δεν θεωρείται γνωστή.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο ράβδοι σε δύο συνδέσεις
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Δύο ράβδοι σε δύο συνδέσεις

Αφήστε μια απάντηση