Μια πλάγια δύναμη γίνεται οριζόντια.

Ένα σώμα Σ μάζας m=4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται στο σώμα μια σταθερή πλάγια δύναμη F μέτρου F=20Ν, όπως στο σχήμα, η οποία σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Τη στιγμή t1=4s η δύναμη μετατρέπεται σε οριζόντια με μέτρο F1. Στο διάγραμμα βλέπετε την ταχύτητα του σώματος Σ σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι και τη χρονική στιγμή t2=6s, όπου η δύναμη σταματά να ασκείται στο σώμα.

i) Να υπολογιστούν η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της δύναμης F από 0-4s.

ii) Να βρεθεί το μέτρο της ασκούμενης τριβής στο παραπάνω χρονικό διάστημα 0-4s.

iii)  Ποιο το μέτρο της οριζόντιας δύναμης F1

iv) Να υπολογιστεί η συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ, μέχρι να σταματήσει.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια πλάγια δύναμη γίνεται οριζόντια.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μια πλάγια δύναμη γίνεται οριζόντια.

Αφήστε μια απάντηση