Τρεις (συν μία) μεταβολές αερίου

Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει την κυκλική μεταβολή του διπλανού σχήματος. Δίνονται pΑ=pΒ=3∙105Ρα, Τ1=300Κ, VΑ=2L και VΒ=6L.

i) Να υπολογιστεί η απόλυτη θερμοκρασία Τ2 στην κατάσταση Β , καθώς και  η πίεση στην κατάσταση Γ.

ii) Να υπολογιστεί το έργο που παράγει το αέριο σε κάθε μεταβολή.

iii) Να βρεθεί η θερμότητα την οποία ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον του:

α) Κατά τη μεταβολή ΓΑ,  β) Κατά την κυκλική μεταβολή ΑΒΓΑ.

iv) Αν το αέριο μετέβαινε από την κατάσταση Γ στην Α ισόθερμα, τότε η αντίστοιχη θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον θα ήταν μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση με την θερμότητα κατά την ευθύγραμμη μεταβολή ΓΑ;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Τρεις (συν μία) μεταβολές αερίου
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Τρεις (συν μία) μεταβολές αερίου

Αφήστε μια απάντηση