Ένα έμβολο κλείνει το δοχείο.

Στο σχήμα βλέπετε ένα μεγάλο δοχείο, το οποίο περιέχει νερό και το οποίο κλείνεται με βαρύ έμβολο, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και πάνω στο οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα βαρύ σώμα. Σε βάθος h από την πάνω επιφάνεια του νερού υπάρχει ένας οριζόντιος σωλήνας μεταβλητής διατομής, το δεξιό άκρο του οποίου κλείνεται με τάπα. Αν pατ η ατμοσφαιρική πίεση, ενώ το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό, με πυκνότητα ρ, τότε:

i) Η πίεση στο σημείο Κ έχει τιμή:

α) pΚ=pατ,   β) pΚ=pατ+ρgh   γ) pΚ > pατ+ρgh   δ) pΚ < pατ+ρgh

Βγάζουμε την τάπα και αποκαθίσταται μια μόνιμη ροή με ταχύτητα εκροής στο άκρο του σωλήνα υ.

ii) Για την ταχύτητα εκροής υ ισχύει:

α) υ<√2gh    β)  υ=√2gh,      γ) υ>√2gh.

iii) Για την πίεση τώρα στο σημείο Κ:

α) Παρέμεινε σταθερή και ίση με αυτήν του i) ερωτήματος.

β) Είναι μικρότερη της ατμοσφαιρικής πίεσης

γ) Είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση.

δ) Είναι μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής πίεσης.

ε) Έχει τιμή pΚ=ρgh.

 Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα έμβολο κλείνει το δοχείο.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα έμβολο κλείνει το δοχείο.

Αφήστε μια απάντηση