Μια «ιδιόμορφη ζυγαριά».

Το δεξιό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος κλείνεται με έμβολο, εμβαδού Α=0,6m2 και αμελητέου βάρους και περιέχει νερό μέχρι ύψος Η=50cm. Το δοχείο συνδέεται με λεπτό κατακόρυφο σωλήνα, όπως στο σχήμα, στον οποίο το νερό φτάνει μέχρι ύψος h.

i) Για το ύψος h του νερού (χωρίς το σώμα Σ στο έμβολο) στον λεπτό σωλήνα, ισχύει:

α) h < Η,     β) h=Η,      γ) h > Η.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ii) Τοποθετούμε πάνω στο έμβολο ένα σώμα Σ, βάρους w=600Ν. Για να μην μετακινηθεί το έμβολο, προτείνεται να προσθέσουμε νερό στον σωλήνα. Να υπολογισθεί το νέο ύψος της στήλης h1 στο σωλήνα,ώστε να μην μετακινηθεί το έμβολο, παραμένοντας σε ύψος Η.

ώστε να παραμείνει σταθερό το ύψος του εμβόλου.

iii) Να υπολογιστεί το βάρος του νερού που προσθέσαμε στο σωλήνα, για να εξισορροπήσει την τοποθέτηση του σώματος Σ, πάνω στο έμβολο, αν ο σωλήνας έχει διατομή με εμβαδόν S=4cm2.

Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3 και g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Μια «ιδιόμορφη ζυγαριά».
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια «ιδιόμορφη ζυγαριά».

Αφήστε μια απάντηση