Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα αρμονικό κύμα, πλάτους Α=0,2m και μήκους κύματος λ=2m, με ταχύτητα υ=1m/s. Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα «παράθυρο» που μας επιτρέπει να βλέπουμε μια μικρή περιοχή του κύματος (το οποίο έχει διαδοθεί πολύ πέρα του δεξιού άκρου του παραθύρου). Για να γράψουμε εξίσωση για το κύμα αυτό, παίρνουμε ένα σύστημα αξόνων x,y με αρχή το σημείο Ο και θεωρούμε επίσης τη στιγμή που έχουμε το παραπάνω στιγμιότυπο, ως αρχή μέτρησης των χρόνων (t0=0).

  1. Να γράψετε την εξίσωση που περιγράφει το παραπάνω κύμα.
  2. Ποια η φάση της απομάκρυνσης των σημείων Ο και Σ τη στιγμή t0=0;
  3. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης της απομάκρυνσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο (φ=f(t)).
  4. Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1=7,5s.
  5. Να παραστήσετε επίσης γραφικά την ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο, από t0 έως t1.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα κύμα σε άπειρο μέσον
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Αφήστε μια απάντηση