Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο διάγραμμα δίνεται η φάση της απομάκρυνσης των σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3,4s, όπου τη στιγμή t0=0  ξεκίνησε η πηγή του κύματος, την ταλάντωσή της.

  1. Το κύμα αυτό διαδίδεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και γιατί;
  2. Να βρεθεί η περίοδος και το μήκος του κύματος.
  3. Ποια είναι η εξίσωση του κύματος, αν το πλάτος του είναι 0,2m;
  4. Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος την στιγμή t1.
  5. Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης της απομάκρυνσης του σημείου Ο, στη θέση x=0, σε συνάρτηση με το χρόνο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Αφήστε μια απάντηση