Το μέτρο και η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης. Φ.Ε.

Μια μικρή σφαίρα, βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι, σε ένα σημείο Α. Ορίζουμε ένα οριζόντιο σύστημα ορθογωνίων αξόνων x,y όπως στο διπλανό σχήμα, με αποτέλεσμα η αρχική θέση Α της σφαίρας να έχει συντεταγμένες Α(x,y)=(6cm, 14cm). Η σφαίρα κάνει δύο διαδοχικές μετακινήσεις. Αρχικά μετατοπίζεται κατά Δx=+16cm πηγαίνοντας στη θέση Β. Στη συνέχεια μετατοπίζεται κατά Δy=-12cm φτάνοντας στη θέση Γ.

i) Να βρεθούν και να σημειωθούν πάνω στο σχήμα οι θέσεις Β και Γ.

ii) Οι δυο παραπάνω μετατοπίσεις είναι διανύσματα. Να σχεδιαστούν τα διανύσματα αυτά.

iii)  Η μετατόπιση από το Α στο Β έχει (αλγεβρική) τιμή  Δx= …….   και μέτρο |Δx|= ……..

Αντίστοιχα η μετατόπιση από το Β στο Γ έχει (αλγεβρική) τιμή  Δy= ……   και μέτρο |Δy|=  …….

iv) Να σχεδιάσετε επίσης το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισης της σφαίρας, πάνω στο σχήμα (ένα διάνυσμα, ας το συμβολίσουμε α) και στη συνέχεια να βρείτε:

α) Το μέτρο της συνολικής μετατόπισης |α|,

β) την (αλγεβρική) τιμή της συνολικής μετατόπισης α,

γ) το συνολικό διάστημα που διένυσε η σφαίρα.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11   Το μέτρο και η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης. Φ.Ε.

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13   Το μέτρο και η αλγεβρική τιμή της μετατόπισης. Φ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση