Εφαρμόζουμε τον 3ο νόμο.

  1. Ένα σώμα Σ βάρους 5Ν ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο ενώ είναι δεμένο και με κατακόρυφο δυναμόμετρο το οποίο δείχνει 3Ν, όπως στο αριστερό σχήμα. Έστω F1 η δύναμη που δέχεται το σώμα Σ από το δυναμόμετρο και F2 η δύναμη από το επίπεδο. Αφού σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ, να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο.

Η δύναμη F1 έχει διεύθυνση ……………. φορά προς τα ……….. και μέτρο ….Ν.

Η δύναμη F2 έχει διεύθυνση ……………. φορά προς τα ……….. και μέτρο ….Ν.

Η αντίδραση της F1, ασκείται στο ……………. έχει διεύθυνση ……………. φορά προς ………  και μέτρο  ….Ν.

Η αντίδραση της F2, ασκείται στο ……………. έχει διεύθυνση ……………. φορά προς ……….  και μέτρο  ….Ν.

Η αντίδραση του βάρους, ασκείται στ ……………. έχει διεύθυνση ……………. φορά προς …….. και μέτρο  ….Ν.

2) Το διπλανό σώμα Σ1 βάρους Β, ισορροπεί επίσης στο ίδιο επίπεδο, αλλά το δυναμόμετρο είναι τώρα πλάγιο, δείχνοντας κάποια ένδειξη xΝ.

α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ1.

β) Ποιο από τα διανύσματα του διπλανού σχήματος, μπορεί να δείχνει τη δύναμη που ασκεί το σώμα Σ1 στο οριζόντιο επίπεδο;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Εφαρμόζουμε τον 3ο νόμο.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Εφαρμόζουμε τον 3ο νόμο.

 

Αφήστε μια απάντηση