Ένα τμήμα κυκλώματος και οι ενέργειες

Σαν φύλλο εργασίας

1. Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος,
όπου R=5Ω, ενώ Δ ένα δίπολο κλεισμένο σε αδιαφανές κουτί (αγνώστου περιεχομένου).
Δίνονται τα δυναμικά στα σημεία Α, Β και Γ, VΑ=30V, VΒ=10V
και VΓ=-20V.

i) Ένα φορτίο q=2C περνά κάποια στιγμή από το σημείο
Α. Πόση δυναμική ενέργεια έχει; Πόση θα είναι η δυναμική του ενέργεια μόλις φτάσει
στο σημείο Β;
ii) Κατά την παραπάνω μετακίνηση το ηλεκτρικό πεδίο το
εσωτερικό του αγωγού, ασκεί δύναμη πάνω στο φορτίο q. Πόσο είναι το έργο της δύναμης
αυτής;
iii) Κατά τη μετάβαση αυτή ο αντιστάτης πήρε ή έχασε
ενέργεια από το φορτίο και γιατί;
iv) Να βρεθεί η ένταση
του ρεύματος που διαρρέει το τμήμα αυτό.
v) Με ποιο ρυθμό το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχει ενέργεια
στο τμήμα ΑΓ; Τι θα απογίνει η ενέργεια αυτή;
2. Αν οι τιμές των δυναμικών στα σημεία Α,Β και Γ ήταν
VΑ=30V, VΒ=10V και VΓ=40V:
i) Να υπολογιστεί η δυναμική ενέργεια του φορτίου στα
σημεία Α και Γ, καθώς και το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση από
το Α στο Γ.
ii) Με ποιο ρυθμό το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχει ενέργεια
στο τμήμα ΑΓ; Τι συμβαίνει με την ενέργεια αυτή στα τμήματα ΑΒ και ΒΓ;
ή
 

Αφήστε μια απάντηση