Μια σύνδεση οριζόντιας βολής και ηλεκτρικού πεδίου.

1-2Ένα μικρό σφαιρίδιο Α εκτοξεύεται, από ένα σημείο Ο σε ύψος h, οριζόντια, με αρχική ταχύτητα υ0  και φτάνει στο έδαφος έχοντας μετατοπισθεί οριζόντια κατά x1= h, μετά από χρόνο t1.

Το ίδιο σφαιρίδιο εκτοξεύεται ξανά από το ίδιο ύψος από το έδαφος, αλλά τώρα φέρει φορτίο +q, ενώ στο σημείο Κ του εδάφους, το οποίο βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη με το σημείο εκτόξευσης Ο, βρίσκεται στερεωμένο ένα δεύτερο φορτισμένο σφαιρίδιο Β με φορτίο +Q. Στην περίπτωση αυτή:

i) Αν t2 το χρονικό διάστημα για να φτάσει το σφαιρίδιο στο έδαφος, ισχύει:

α) t2 <t1,       β) t2=t1,      γ) t2 > t1.

ii) Αν x2 η μετατόπισή του ισχύει:

α) x2 < h,    β)  x2 = h,   γ) x2  > h.

iii) Για τις τελικές κινητικές ενέργειες Κ1 και Κ2 στις δυο βολές ισχύει:

α)  Κ2 < Κ1,    β) Κ2 = Κ1,     γ)  Κ2 > Κ1.

Η αντίσταση του αέρα δεν λαμβάνεται υπόψη.

Απάντηση:

ή

 41  Μια σύνδεση οριζόντιας βολής και ηλεκτρικού πεδίου.
   Μια σύνδεση οριζόντιας βολής και ηλεκτρικού πεδίου.
   Μια σύνδεση οριζόντιας βολής και ηλεκτρικού πεδίου.

 

Αφήστε μια απάντηση