Παλμός κατά μήκος ενός νήματος.

.

Από το σημείο Ο ξεκινά ένας παλμός ο οποίος ανακλάται μετά από 1,5s σε σταθερό σημείο Κ και επιστρέφει. Στο σχήμα βλέπετε τη μορφή του νήματος τη στιγμή t1=0,7s.

  1. Να σχεδιάστε τη μορφή του νήματος τις χρονικές στιγμές t2=2,3s και t3=3,7s.
  2. Να σχεδιάστε τη μορφή του νήματος τις ίδιες χρονικές στιγμές, αν το άκρο Κ είναι ελεύθερο.
  3. Ελέγξτε τα αποτελέσματά σας, τρέχοντας την προσομοίωση της ανάρτησης Κύμα κατά μήκος ενός νήματος. Να θέσετε Amplitude =50, Pulse Width=30, Damping=0, tension=high, ενώ στην αριστερή στήλη κάνετε επιλογή Pulse και δεξιά Fixed end αρχικά και Loose End στη δεύτερη περίπτωση. Πατώντας Pulse ελευθερώνεται ένας παλμός.
  4. Επίσης ελευθερώστε δύο παλμούς και παρατηρείστε το αποτέλεσμα της συμβολής τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμβολής με το άκρο Κ:

Α) Σταθερό.

Β) Ελεύθερο.

Αφήστε μια απάντηση