Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:
 

Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας δίνοντας και τις απαραίτητες χημικές εξισώσεις.
ή

 

Αφήστε μια απάντηση