Έχουμε διάδοση ενέργειας;

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου κινούνται αντίθετα δύο όμοια κύματα, πλάτους Α, με ταχύτητες 1m/s και σε μια στιγμή t=0 έχουμε την εικόνα του παραπάνω σχήματος. 

Α) Αν (ΑΜ)=(ΜΟ)=(ΟΝ)=(ΝΒ) να  εξετάσετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων.

i)   Τη στιγμή t1=1s η απομάκρυνση του σημείου Μ είναι ίση με Α.
ii)  Τη στιγμή t2=1,5s η απομάκρυνση του σημείου Ο, είναι ίση με 2 Α.
iii) Μετά τη στιγμή t2=1,5s το σημείο Ν παραμένει διαρκώς ακίνητο.
iv) Το κύμα που κινείται προς τα αριστερά μεταφέρει με σταθερό ρυθμό ενέργεια στο τμήμα ΟΝ του μέσου.
Β) Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t3=2s. Πάνω στο σχήμα να σχεδιάστε τις ταχύτητες των σημείων του μέσου μεταξύ των θέσεων Α και Β.
ή

Αφήστε μια απάντηση