Πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός αγωγού;

i)   Να αντιστοιχίσετε τις κινήσεις της αριστερής στήλης του παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας του αγωγού, της δεξιάς στήλης, δίνοντας και σύντομες επεξηγήσεις.
Κίνηση
Διάγραμμα
(1)
(α)
(2)
(β)
(3)
(γ)
(4)
(δ)
(5)
(ε)
(στ)
ii) Σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του αγωγού είναι σταθερός και ίσος με -4J/s. Σε ποια κίνηση αναφερόμαστε, ποιο το αντίστοιχο διάγραμμα της ταχύτητας και με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη, στην περίπτωση αυτή;
ή

Αφήστε μια απάντηση