ΕΟΜΚ. Ένα test. 11-12

Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο.
i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος
α)  Η αρχική ταχύτητα του σώματος είναι 2m/s.
β)  Στο χρονικό διάστημα από 2s-4s το σώμα δεν κινείται.
γ)  Από 0-2s η επιτάχυνση αυξάνεται, ενώ από 4s-6s μειώνεται.
ii)  Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις
iii) Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος, όπου υπάρχει.
iv) Να βρεθεί η μετατόπιση του σώματος μέχρι τη στιγμή t2=0,6s και η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t1=5,2s.
Μονάδες 6+3+4+(4+3)=20

Αφήστε μια απάντηση