Άλλο ένα πέρασμα από ομογενές μαγνητικό πεδίο

Ένα πρω­τό­νιο κινείται στο επίπεδο της σελίδας και μπαί­νει με τα­χύ­τη­τα υo=105 m/s στο ση­μεί­ο Α, σε μια περιοχή με τομή τετράγωνο ΑΒΓΔΑ, πλευ­ράς α=6cm,  όπου υπάρχει ένα ο­μο­γε­νές μα­γνη­τι­κό πε­δί­ο κάθετο στο επίπεδο της σελίδας. Η ταχύτητα εισόδου σχηματίζει με την πλευρά ΑΔ του τετραγώνου, γωνία φ (όπου  ημφ=0,6 και συνφ=0,8) και βγαίνει από το πεδίο από ένα σημείο Ε της πλευράς ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην πλευρά.
Ζη­τού­νται:

  1. Να σχεδιάσετε την δύναμη που δέχεται το πρωτόνιο από το πεδίο κατά την είσοδό του στο πεδίο, στο σημείο Α, καθώς και το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
  2. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του πρωτονίου, κατά την κίνησή του στο πεδίο.
  3. Η θέση εξόδου E,  του πρωτονίου από το πεδίο.
  4. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
    Δί­νο­νται : mp=1,6∙10-27kg , qp=1,6∙10 -19C.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση