Ακόμη μια ανάκριση ενός διαγράμματος…

Μια πλάκα Α μάζας m1=1kg, ηρεμεί στο πάνω άκρο Ο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθερά k=100Ν/m.  Κάποια στιγμή εκτρέπουμε την πλάκα κατακόρυφα και αφήνοντάς την ελεύθερη, εκτελεί αατ.  Θεωρώντας y=0, την αρχική θέση ισορροπίας O της πλάκας Α και t=0 τη στιγμή όπου αυτή περνά από την θέση Ο με κατεύθυνση προς τα πάνω (θετική κατεύθυνση), σχεδιάσαμε την γραφική παράσταση y-t, για την πλάκα Α, λαμβάνοντας το παρακάτω διάγραμμα, ενώ μας δίνεται ότι τη στιγμή t1, η πλάκα Α συγκρούεται κεντρικά με ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας m2, το οποίο πέφτει κατακόρυφα.

  1. Να εξηγήσετε γιατί η παραπάνω κρούση, μεταξύ των δύο σωμάτων, είναι πλαστική, βρίσκοντας τα πλάτη ταλάντωσης πριν και μετά την κρούση.
  2.  Να υπολογιστεί η μάζα του σώματος Β.
  3. Να βρείτε τις χρονικές στιγμές t1 που έγινε η κρούση και t2 που η πλάκα περνά από το Ο για δεύτερη φορά μετά την κρούση. 
  4. Να βρεθεί η ταχύτητα της πλάκας Α, ελάχιστα πριν και ελάχιστα μετά την κρούση.
  5. Να υπολογιστεί η απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της πλαστικής κρούσης μεταξύ των δύο σωμάτων.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ακόμη μια ανάκριση ενός διαγράμματος…
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ακόμη μια ανάκριση ενός διαγράμματος…

Αφήστε μια απάντηση