Νόμος του Ηess.

.
Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα:

Η ενθαλπία σχηματισμού του Η2Ο(l) ΔΗf0= -285,5kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του CΟ2(g) ΔΗf0= -393kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η6(g) ΔΗf0= -83,6kJ. Η ενθαλπία σχηματισμού του C2Η4 (g) ΔΗf0= +52kJ.

  1. Να γράψετε τις θερμοχημικές εξισώσεις της πλήρους καύσης:
    i) του αιθανίου,
    ii) του αιθενίου
  2. Να υπολογιστεί η ενθαλπία της αντίδρασης υδρογόνωσης του αιθενίου.

.
Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση