Μέτρηση θερμότητας και ενθαλπία εξουδετέρωσης.

.

Σε ένα θερμιδόμετρο από αφρώδες πλαστικό εισάγονται 100ml διαλύματος ΚΟΗ 2Μ με 300ml διαλύματος HCl 1Μ. Τη στιγμή της ανάμειξης το διάλυμα έχει θερμοκρασία θ1=19°C. Ποια η τελική θερμοκρασία του διαλύματος, αν η θερμοχωρητικότητα του δοχείου είναι 230J/Κ, η ειδική θερμοχωρητικότητα του διαλύματος c= 4,2J/g·Κ, η πυκνότητα του διαλύματος θεωρείται ρ=1g/ml, ενώ ΔΗn= -57,3kJ/mοl.

.

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση