Μέση ταχύτητα αντίδρασης.

Σε δοχείο  βάζουμε δύο αέρια Α και Β τα οποία αντιδρούν και δίνουν  αέριο Γ, σύμφωνα με την αντίδραση: 

Α+ 2Β ? Γ.

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συγκεντρώσεις των αερίων σε mol/L.

 

  1. Να συ μπλη ρω θεί ο πί να κας.      
  2. Να γί νουν οι γρα φι κές πα ρα στά σεις των συ γκε ντρώ σε ων των σω μά των Α, Β, Γ σε συ νάρ­τη ση με τον χρό νο.
  3. Να βρε θεί η μέ ση τα χύ τη τα της α ντί δρα σης στα χρο νι κά δια στή μα τα: 0-2s, 2s-4s, 4s-6s, 6s-8s. Μπο ρεί τε να ερ μη νεύ σε τε τις τι μές που προ κύ πτουν;

. 

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση