Καύση μίγματος υδρογονανθράκων.

.

Ένα αέριο μίγμα CΗ4 και C3Η8 με μάζα 38,4g καίγεται πλήρως, οπότε ελευθερώνεται θερμότητα Q=1954kJ, υπό σταθερή πίεση, σε πρότυπες συνθήκες. Αν δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CΗ4 και C3Η8, ΔΗοc= -890kJ/molκαι ΔΗοc= -2220kJ/mol αντίστοιχα:

  1. Να γραφούν οι θερμοχημικές εξισώσεις καύσης των δύο υδρογονανθράκων.
  2. Ποια η μάζα κάθε υδρογονάνθρακα στο μίγμα;

Δίνονται οι γραμμομοριακές μάζες του Η:1 και του C: 12.
.
Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση