Ισόχωρη και ισοβαρής αντίδραση.

image0016.png 

Διαθέτουμε δύο δοχεία Α και Β, όπου το Α έχει σταθερό όγκο V=20L, ενώ το Β κλείνεται με αβαρές έμβολο. Βάζουμε και στα δύο δοχεία  α mοl αερίου Χ. Το αέριο Χ αρχίζει να διασπάται σύμφωνα με την μονόδρομη αντίδραση:

Χ  ? 2 Υ.

Η αρχική πίεση στο δοχείο Α ήταν 1atm, ενώ μετά από χρονικό διάστημα Δt=1min, αυτή σταθεροποιείται σε τελική τιμή p. Θεωρούμε ότι στη διάρκεια των αντιδράσεων η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. 

  1. Ποια η τιμή της τελικής πίεσης  p στο Α δοχείο;
  2. Ποιος ο αρχικός όγκος του αερίου στο Β δοχείο;
  3. Ποιος θα είναι τελικά ο όγκος που θα αποκτήσει το δεύτερο δοχείο;
  4. Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αντίδραση στο δεύτερο δοχείο, θα είναι ίσο με: 

α)  30s,             β)  60s,                        γ)  90s.

 

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση