Ενθαλπία

Στο ενεργειακό διάγραμμα αποδίδεται η ενέργεια των σωμάτων Α, Β και Γ που συμμετέχουν στην αντίδραση:

Α+Β ? Γ.

Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις

  1. Η χημική ενέργεια 1mοl του Α είναι μικρότερη από την ενέργεια 1mοl του Γ.
  2. 1mοl Α και 1mοl Β έχουν τόση χημική ενέργεια, όση 1mοl Γ.
  3. Η αντίδραση είναι εξώθερμη.
  4. Η μεταβολή ΔΗ της αντίδρασης είναι θετική.
  5. Έχουμε ΔΗ=500kJ, οπότε q=-500kJ.

.
Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση