Ενθαλπία εξουδετέρωσης.

.
Αναμιγνύουμε 2L διαλύματος ΗCl 0,1Μ με 1L διαλύματος Cα(ΟΗ)20,2Μ. Αν δίνεται ότι

Η+(αq) + ΟΗ(αq) ? Η2Ο (l), ΔΗ ° n = – 57,1kJ

  1. Πόση θερμότητα ελευθερώνεται;
  2. Να γράψετε τη θερμοχημική εξίσωση εξουδετέρωσης.
  3. Αν αντί του διαλύματος του Cα(ΟΗ)2 χρησιμοποιούσαμε 1L διαλύματος ΝΗ3 0,2Μ ( η ΝΗ3 είναι ασθενής βάση), τότε η θερμότητα που θα ελευθερωνόταν θα ήταν:
    α) 11,42 kJ,………………. β) 16,32kJ, ………………… γ) 6,45kJ.

.
Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση